Vad är skillnaden på liggande respektive stående paketen?

Skillnaden på liggande och stående paneler är montagesättet. En panel är 1×1,6 meter och därför blir det olika sätt  att  montera aluminiumprofilerna beroende på om det är liggande eller stående paneler.

 

Kan solpanelerna monteras på gräsmatta?

De färdiga paketen är inte anpassade för att montera på gräsmattan men det finns naturligtvis montagesätt även för detta. I så fall är det en ställning som man monterar panelerna i. Lösning tas fram för varje unikt behov.

 

Hur ansluts solanläggningen i huset? Är det mot befintlig elmätare och i så fall, hur mycket plats behövs det där?

Anläggningen ansluts till en ledig grupp i centralen och den skall säkras av. Vissa nätägare vill att anslutning ska göras i mätarskåpet och andra definierar inte var. Det finns ingen standard för detta i Sverige idag så det går inte att ge ett generellt svar.

 

Behövs bygglov?

Det är lite olika i olika kommuner om bygglov behövs eller inte. Ta kontakt med byggnadskontoret i din kommun, de kan svara på frågor om bygglov.

 

Vem kan få bidrag för stöd till solceller?

Stödet ges till såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer. Installationen ska vara slutförd före den 31 december 2016. Bidrag kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker.

Hur gör man när man ansöker om bidrag?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras

  1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
  2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

Ansökan görs på ansökningsblankett som du hittar på Energiverkets hemsida (länk nedan). Ansökan skickas till Länsstyrelsen i ditt län (länk nedan). Du kan också ansöka digitalt via Boverket (länk nedan) .

Länk Länsstyrelsen:

http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx

Länk Energimyndigheten:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/

Länk Boverket:

https://m02-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/3

Vi rekommenderar att kalkylen görs utan hänsyn taget till ett bidrag. I dagsläget ligger väldigt många ansökningar inne hos Länsstyrelsen och det kan ta lång tid innan besked om bidrag ges. Du kan självklart göra installationen innan du fått besked om bidrag men då ska du vara medveten om att bidragspengarna kan ha tagit slut så att du inte får bidrag. Länsstyrelsen kan svara på frågor om bidrag/stöd.

Hur mycket bidrag kan man få?

Från och med den  2016 kan du få maximalt 35% bidrag till kostnaden för investeringen (både material och installation). Det finns ett maxbelopp på 1,2 miljoner per solcellssystem. De stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker. För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Kan man börja bygga innan man fått bidrag?

Man kan självklart göra sin installation utan att ha fått bidrag godkänt. Man ska dock vara medveten om att bidraget kan utebli ifall inte bidragspengarna räcker till.

 

Kan man söka både ROT-avdrag in bidrag för installation av solel?

Om du har fått bidrag för installationen kan du inte få ROT-avdrag också.

 

Hur ofta behöver man rengöra solpanelerna?

Det beror helt och hållet på förutsättningarna där du bor. I till exempel kustnära områden med mycket salt i luften får panelerna mer beläggning och kan behöva spolas av lite oftare.  En del säger att man generellt inte behöver rengöra panelerna utan att regnvattnet brukar räcka för att hålla dem rena. Vi rekommenderar att man spolar av dem ca två gånger per år som en tumregel. Tänk på att vara lite försiktig så att panelerna inte skadas.

 

Tål panelerna belastning från snön?

Panelerna klarar snöbelastning motsvarande 520 kg/kvm. På tak med tillräcklig lutning brukar inte snön bli liggande utan kanar av men på tak med lägre lutning kan man behöva sopa av snön. Använd sopkvast och inte snöskyffel då du kan skada panelerna. Tänk på att panelerna inte tål att man går på dem!

 

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

 

Hur mycket el genererar solcellerna?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av olika faktorer som t.ex takets lutning och riktning, hur stor solinstrålningen är samt om taket skuggas av träd, skorstenar eller andra hus. Årsproduktionen för ett system som inte skuggas och som är riktat mot söder varierar mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp.

 

Kan man lagra el som man inte använder?

Nej, eftersom inget batteri är kopplat till solcellssystemet kan du inte lagra elen. Istället matas överskottselen ut på elnätet och kan säljas vidare till andra elhandelskunder.

 

Finns det tillräckligt mycket sol i Sverige för solpaneler?

När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex England och Tyskland där det finns väldigt många solpanelanläggningar. Så svaret är ja, det finns tillräckligt med sol i Sverige.

 

Vilka fördelar är det med solel?

Du kan säkra en del av ditt energibehov för över 25 år framåt. Eftersom du minskar ditt behov av att köpa el blir du mindre påverkad av hur elpriset förändras. Beror på hur investeringen finansieras, om du får bidrag, hur mycket el ditt system producerar och hur mycket el du använder respektive matar ut på nätet avgör hur lönsam investeringen blir. Hur mycket el du kan producera ur din anläggning beror på faktorer som läge i landet, takets lutning och riktning samt eventuell skuggning.

 

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på taket (andra placeringar är också möjliga) och kopplas till elsystemet. Kort sagt producerar systemet mest el när solen lyser en solig sommardag och minst el en mulen dag på vintern. Produktionen är högst mellan mars-oktober.

 

Hur går anslutning till elnätet till?

Installatören som gör installationen anmäler till ditt nätbolag och när de fått anmälan kommer de att kontakta dig för att göra ett mätarbyte.

 

Producerar solcellerna el på vintern?

Solen står lågt på himlen under vintern och antalet soltimmar är inte så många. Därför är produktionen liten. Om panelerna är täckta av snö produceras ingen el alls.

 

Är det någon skillnad på solceller och solfångare?

Ja, det är skillnad. Solceller producerar el och solfångare producerar värme.

 

Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att installera solpaneler på?

 - Du ska ha en fri takyta på minst 10 m² (på hus eller garage)
- Takytan ska vara vänd mot syd, sydväst eller sydost
- Takytan bör vara fri från skugga
-  Takytan ska ha en lutning på cirka 20-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir annorlunda.
- Huset ska ha en säkringsnivå på minst 16A
- Plats för växelriktaren nära systemet

fragorosvar